۱۰:۳۹ - جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰

‌‌‌‌‌‌‌

دکترای تخصصی مهندسی مواد و متالورژی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی

najafi@iau-saveh.ac.ir

ab_najafi@iust.ac.ir

سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی
Google Scholar

ResearchGate

Publons