تحصیلات

دکتری مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۹۲

کارشناسی‌ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۸۲

کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ۱۳۷۸