فعالیت آموزشی

۱۳۸۳ تا کنون عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۸۳ تا ۸۵ استاد مدعو- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۸۲ تا ۹۲ استادمدعو- دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران

‌‌‌