جوایز و افتخارات

۱۳۹۶ رتبه برتر گروه فنی و مهندسی، دانشگاههای آزاد اسلامی استان مرکزی
۱۳۹۷ رتبه برتر گروه فنی و مهندسی، دانشگاههای آزاد اسلامی استان مرکزی

۱۳۹۶ پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
۱۳۹۷ پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه