زمینه های پژوهشی

سنتز و مشخصه یابی نانوپودرها پیشرفته

کامپوزیت

سنتز پودرهای بیومواد