فعالیت های تحقیقاتی انجام شده

- ساخت و بررسی خواص قطعات دیرگداز، همکار پروژه به سرپرستی پروفسور گلستانی فرد، از سال ۸۰ تا ۸۳ (ساخت قطعات purge plage و قطعات نازل های صنعتی)

- تولید قطعات پیشرفته سرامیکی در گروه پژوهشی سنتز مواد به عنوان همکار پروژه

- سنتز و بررسی خواص پودرهای سرامیکی در گروه پژوهشی سنتز مواد به عنوان مدیر پروژه

- بازیافت قطعات دورریز پلیمری در صنعت رادیاتورسازی به عنوان همکار پروژه

- بهینه کردن خواص مواد کربنی در شرکت دانش بنیان به عنوان همکار پروژه، از سال ۹۰ تا ۹۶

- ساخت و بررسی خواص قطعات دیرگداز مصرفی در صنعت ریخته گری فولاد وچدن، طرح تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، از سال ۸۷ تا ۹۳