داوری مجلات و کنفرانس ها

  • Corrosion Science (Elsevier)
  • Cement and Concrete Composites (Elsevier)
  • Materials & Design (Elsevier)
  • Construction and Building Materials (Elsevier)
  • Ceramics International (Elsevier)
  • Surface and Coatings Technology (Elsevier)
  • Materials Characterization (Elsevier)
  • Vacuum (Elsevier)
  • Transactions of Nonferrous Metals Society of China (Elsevier)
  • Journal of Materials Engineering and Performance (Springer)